Prezentare

DIREC?IA JUDE?EANA PENTRU CULTURA NEAM?

 

Atribu?ii principale

În conformitate cu HG nr. 90 / 10 februarie 2010, Direc?ia Jude?eana pentru Cultura Neam? are urmatoarele atribu?ii:

„Art. 17
(1) Directiile judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
a) îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;
b) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;
c) participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
d) solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
e) controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;
f) îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii.

(2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.”

 

 

 

  Noutati - pe scurt
Acte necesare obtinerii avizului pentru amplasarea unei statui
REGULEMENTUL DE ORGANIZARE INTERNA A INSTITU?IEI
Declaratii de avere ?i interese func?ionar public Rocsana Josanu
Lista completa a noutatilor
Ultima actualizare: 24.07.2015
Lista completa